BUILDINGS
Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Skelet haly TOL
Skelet ŽB haly TOL v priemyselnom parku Poprad-Matejovce

 

Skelet haly skladu HTL valcov
Oceľový skelet haly skladovania HTL valcov vo Svite
Cenník služieb
Stanovenie ceny

       Pri určovaní ceny sa postupuje pre každý prípad individuálne v závislosti od zložitosti a rozsahu. Vychádza sa z cenníka na výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe vydaného SKSI, ako aj zo sadzobníka UNIKA. Orientačná cena za projekt statiky pre stavebné povolenie (PSP) je 0,3-0,9% a za realizačný projekt statiky (RP) je 0,4-2,0% zo započítateľných nákladov stavby.

Hodinové sadzby
  • Práce na posudkoch: 30€ - 35€/hod
  • Obhliadky a konzultácie na stavbe: 25€ + 25€/hod
  • Autorský dozor: 25€/hod
  • Konzultácie v kancelárii: 20€/hod
  • Cestovné náklady: 0,50€/km
Príklady typov posudkov a projektov statiky na menšie stavby

       Projekt statiky na novostavbu rodinného domu v rozsahu PSP v závislosti od veľkosti a zložitosti od 250€ do 1000€; v rozsahu RP od 500€ do 2500€.

       V prípade projektu statiky na prístavbu, nadstavbu, rekonštrukciu je zväčša potrebné okrem nových nosných konštrukcií posúdiť aj pôvodné priťažované a zmenené časti stavby a tak často aj v prípade menších rekonštrukcií či nadstavieb môže byť cena za projekt blízka cene ako za projekt novostavby celého objektu. V prípade jednoduchších úprav, ako napríklad rekonštrukcia bytu v bytovom dome bez zásahu do nosných konštrukcií je cena za posudok pre účely ohlásenia drobných stavebných úprav 120€.

       Vykonávam aj odborné prehliadky stavieb, ich nosných aj nenosných konštrukcií pre účely zistenia stavu bezpečnosti a spoľahlivosti týchto konštrukcií v zmysle požiadaviek §13 ods.3 Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výsledkom je správa z prehliadky stavby s jej popisom a závermi prehliadky, ktorú vyžadujú Inšpektoráty práce. Súčasťou správy je aj fotodokumentácia a návrhy na odstránenie prípadných nedostatkov a porúch. Orientačná cena za tieto prehliadky stavieb je 250€ + 0,10€/m2 podlahovej plochy, pri objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácii objektu a súčinnosti pri obhliadke.