BUILDINGS
Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Skelet haly TOL
Skelet ŽB haly TOL v priemyselnom parku Poprad-Matejovce

 

Skelet haly skladu HTL valcov
Oceľový skelet haly skladovania HTL valcov vo Svite
Referencie
Treves Slovakia s.r.o. Stáčania a skladovanie surovín

Oceľové skeletové konštrukcie osadené na betónových základoch a železobetónovej nádrži. Skladová časť je opláštená sendvičovými panelmi.

Oceľový skelet a betónové nádrže Opláštená konštrukcia a prekryté nádrže Rez konštrukciami Záchytná havarijná nádrž pod stáčacím miestom Záchytná havarijná nádrž pod stáčacím miestom Hotová stavba

Inštalácia indukčných taviacich pecí

Železobetónová monolitická priestorová nosná konštrukcia, tvoriaca priestory pre osadenie dvoch indukčných taviacich pecí s technologickým príslušenstvom. Konštrukcia je osadená v maximálnej hĺbke 2,4m pod úrovňou okolitej podlahy. Povrch stropnej dosky je na úrovni +1,8m nad úrovňou okolitej podlahy. Pôdorysne sú maximálne rozmery konštrukcie 14,03×18,075m.

Betónová konštrukcia Rez betónovou konštrukciou Priehľadný model betónovej konštrukcie Model betónovej konštrukcie Celá konštrukcia bez stropnej dosky Samotná monolitická betónová konštrukcia bez stropu

Skladová hala TOL, Priemyselný park Poprad-Matejovce

Jedná sa o kompaktný objekt tvaru obdĺžnika s plochou strechou. Zo stavebno-technologického hľadiska budova pozostáva z halovej prízemnej časti a administratívnej dvojpodlažnej časti.

Betónový skelet Z konštrukčného hľadiska je nosná konštrukcia objektu železobetónovým prefabrikovaným skeletom. Hlavná nosná konštrukcia halovej časti je tvorená priečnym rámom, pozostávajúcim z dvojice plnostenných stĺpov na ktorých je uložený plnostenný sedlový väzník I. Administratívna časť je tvorená pozdĺžnymi rámami, kolmými na nosný systém haly, s ktorou sú konštrukčne aj staticky prepojené. Stropná konštrukcia 1NP bude vytvorená z poloprefabrikovanej filigránovej dosky uloženej na poloprefabrikovaných prievlakoch.

Sklad hĺbkotlačových valcov, Chemosvit a.s Svit

Oceľová konštrukcia

Jedná sa o kompaktný objekt tvaru obdĺžnika s plochou strechou s pôdorysnými rozmermi 50,86m×22,1m s výškou v hrebeni 14,15m. Nosnou konštrukciou objektu je oceľový montovaný skelet. V hale budú prevádzkované tri automatizované regálové zakladače, ktoré budú manipulovať s paletami hĺbkotlačových valcov.

Oceľová konštrukcia

 

Technológia regálov a zakladača, ako aj stĺpy štítových stien sú založené na železobetónovom monolitickom základovom rošte z betónu C25/30 XC2. Základový rošt tvorí jeden monolitický celok spolu s obvodovými soklovými stenami objektu.

PET centrum

Vzhľadom na rozsah Cyklotrónového centra v Bratislave sa jednotlivými časťami zaoberalo viacero firiem a teda aj statikov. Ja som okrem iných častí kompletne vyriešil statiku podzemného objektu s kobkou "malého" cyklotrónu. Objekt, ktorý je už v prevádzke, je posúdený aj na seizmické zaťaženie.

PET centrum

Takto vyzerá železobetónová časť celého objektu bez stropu.

Video ukážka č.1

Video ukážka č.2

 

 

 

PET centrum

Takto vyzerá železobetónová časť, kde výklenky hrúbky 400mm v stenách sú vyplnené betónovými doskami a ešte na povrchu sú prekryté s polyetylénovými doskami. V strope je vidieť montážny otvor, kadiaľ bol vložený cyklotrón. Otvor bol následne zakrytý železobetónovou doskou hrúbky 800mm s hmotnosťou 15,8t, ktorá bola ešte zaliata niekoľkými fóliou separovanými vrstvami betónu celkovej hrúbky 700mm. Cyklotrón teda delí od povrchu terénu 1,5m betónu a 0,8m zeminy.

 

VTL, RS, STL plynovod Námestovo

Základové pätky pod vysutý most s rozpätím 91m cez rieku Orava

mostVýstuž trámuTvar pätky

 

VVTL plynovod DN 1200, PN 75 TU 51 Kuchyna

TU 52 Vysoka pri Morave.

Podzemná nádrž na kondenzát s vnútorným rozmerom 7,5x4,5m a hĺbkou 4,22m. Nádrž sa nachádza vo veľmi nevhodných základových pomeroch v tekutých pieskoch s hladinou podzemnej vody 1m pod terénom. Celková hmotnosť použitej výstuže je 4,9t. Výkop bolo potrebné pažiť rozoprenými štetovnicovými stenami. Celková hmotnosť použitých štetovníc a rozpernej konštrukcie bola 110t.
Paženie stavebných jám na pretláčanie plynovodu pod štátnou cestou rozopretými štetovnicami v rovnakých základových pomeroch. Vstupná jama je s rozmerom 10,64x4,46m s hĺbkou 5m, výstupná 4,06x4,56m s hĺbkou 4,2m. Celková hmotnosť použitých štetovníc a rozpernej konštrukcie je 95t.
Základové pätky pod potrubné rozvody pri nádrži na kondenzát s celkovou kubatúrov 160m3.

 

Oprava stropov

Rekonštrukcia poškodených stropných dosiek v sklade výrobkov. Z konštrukčného hľadiska je objekt číslo 11 sedempodlažná železobetónová monolitická skeletová konštrukcia s trinástimi poliami v pozdĺžnom smere a s troma poliami v priečnom smere. Stropné konštrukcie objektu boli poškodené v jednotlivých podlažiach rôznym stupňom nebezpečenstva. Od mierneho staticky nevýznamného poškodenia až po havarijný stav na strope nad 1.podlažím.

panorama      panorama

Na plnohodnotné a bezpečné využívanie budovy bolo preto potrebné na nej previesť opravy. Rekonštrukcia bola navrhnutá tak, že na pôvodný strop sa zhotoví nová železobetónová monolitická doska hrúbky 150 mm. Pôvodný strop okrem prievlakov bude slúžiť len ako debnenie.

 

Chladenie taviacich pecí

Oceľová konštrukcia

Oceľová konštrukcia veže na chladiace zariadenie s tiažou 1500kg. Veža je priestorovou priehradovou konštrukciou s výškou 7,1m a pôdorysným rozmerom 1,8x1,8m. Na vrchu veže je podesta s pôdorysným rozmerom 3,2x3,2m slúžiaca na obsluhu chladiaceho zariadenia.

 

 

KOMPLETNÝ PREHĽAD REFERENCIÍ

návrat hore