Statika nosných konštrukcií pozemných stavieb

Každá stavba, priemyselný objekt, polyfunkčný, či bytový dom, administratívne centrum, alebo aj rodinný dom ak má pevne a bezpečne stáť na určenom mieste sa nezaobíde bez nosných konštrukcií. Práve túto kostru každej stavby musí navrhnúť niekto, komu sa hovorí statik.

Ak potrebujete statický posudok a výpočet, projekt nosných konštrukcií stavby, či zhodnotiť bezpečnosť a stabilitu jestvujúceho objektu, alebo preskúmať poruchy stavebných konštrukcií, tak ste na správnej adrese.

Ponuka služieb

Statika nosných konštrukcií pozemných stavieb

Projekt statiky v ľubovoľnom požadovanom rozsahu – od konzultácií, štúdie či investičného zámeru, cez projekt pre stavebné povolenie až po projekt pre realizáciu stavby. Vypracujeme teda statické výpočty aj výkresovú dokumentáciu. Navrhnuté konštrukcie spĺňajú kritéria spoľahlivosti, bezpečnosti, mechanickej odolnosti a stability stavby, ako aj jej hospodárnosti.

Oblasti pôsobenia

Typy posudzovaných a navrhovaných konštrukcií:

 1. Oceľové konštrukcie
  • Skeletové konštrukcie halových objektov bez, alebo so žeriavovými dráhami
  • Skeletové konštrukcie objektov občianskeho vybavenia
  • Žeriavové a kladkostrojové dráhy
  • Strešné priehradové a plnostenné konštrukcie
  • Stropné väznicové konštrukcie
  • Preklady, prievlaky a trámy
 2. Betónové konštrukcie
  • Plošné základy – základové pásy, pätky a dosky
  • Hĺbkové základy – vŕtané a baranené pilóty
  • Oporné uholníkové a gravitačné múry
  • Skeletové prefabrikované konštrukcie halových objektov
  • Skeletové rámové konštrukcie stavieb
  • Doskové a trámové stropné a strešné konštrukcie
  • Preklady, prievlaky a trámy
 3. Drevené konštrukcie
  • Krovy
  • Trámové stropy a strechy
  • Terasy a prístrešky
 4. Murované konštrukcie
  • Nosné steny a stĺpy
  • Keramické preklady
 5. Ostatné konštrukcie
  • Gabionové steny

Cenník služieb

Stanovenie ceny

Pri určovaní ceny sa postupuje pre každý prípad individuálne v závislosti od zložitosti a rozsahu. Vychádza sa z cenníka na výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe vydaného SKSI, ako aj zo sadzobníka UNIKA. Orientačná cena za projekt statiky pre stavebné povolenie (PSP) je 0,3-0,9% a za realizačný projekt statiky (RP) je 0,4-2,0% zo započítateľných nákladov stavby.

Hodinové sadzby

Príklady typov posudkov a projektov statiky na menšie stavby

Projekt statiky na novostavbu rodinného domu v rozsahu PSP (projekt pre stavebné povolenie) v závislosti od veľkosti a zložitosti od 500€ do 2000€; v rozsahu RP (realizačný projekt) od 1000€.

V prípade projektu statiky na prístavbu, nadstavbu, rekonštrukciu je zväčša potrebné okrem nových nosných konštrukcií posúdiť aj pôvodné priťažované a zmenené časti stavby a tak často aj v prípade menších rekonštrukcií či nadstavieb môže byť cena za projekt blízka cene ako za projekt novostavby celého objektu.

V prípade jednoduchších úprav, ako napríklad rekonštrukcia bytu v bytovom dome bez zásahu do nosných konštrukcií je cena za posudok pre účely ohlásenia drobných stavebných úprav 200€. Táto cena nezahŕňa nutné nákresy skutkového stavu s vyznačenými búracími prácami a nákres nového stavu s vyznačenými novými konštrukciami! (Zväčša dodáva architekt po zameraní skutkového stavu). Ak je potrebné zhotoviť aj zameranie skutkového stavu a nutné nákresy, tak sa cena zvyšuje minimálne o 200€ v závislosti od zložitosti a veľkosti pôdorysu. Ak sú pri stavebných úpravách požadované zásahy do nosných konštrukcií (napr. otvor do nosnej steny v panelovom dome), tak cena za samotné statické posúdenie s výpočtom začína na cene 500€.

Vykonávam aj odborné prehliadky stavieb, ich nosných aj nenosných konštrukcií pre účely zistenia stavu bezpečnosti a spoľahlivosti týchto konštrukcií v zmysle požiadaviek §13 ods.3 Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výsledkom je správa z prehliadky stavby s jej popisom a závermi prehliadky, ktorú vyžadujú Inšpektoráty práce. Súčasťou správy je aj fotodokumentácia a návrhy na odstránenie prípadných nedostatkov a porúch. Orientačná cena za tieto prehliadky stavieb je 600€ + 0,40€/m2 plochy (podlahovej + strechy), pri objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácii objektu a súčinnosti pri obhliadke.